Το μόνον της ζωής του ταξείδιον

Το μόνον της ζωής του ταξείδιον